„Wakacje kredytowe” i dopłaty do rat, czyli odważny plan Rządu wszedł w życie.


Świat nadal zmaga się z rosnącą inflacją. Jeszcze całkowicie nie podnieśliśmy się po pandemii Covid-
19, a już odczuwamy skutki barbarzyńskiego najazdu Rosji na Ukrainę. W wyniku celowej rosyjskiej
polityki utrzymywania wysokich cen ropy i gazu inflacja nadal rośnie. Skutkuje to wyższymi stopami
procentowymi, a tym samym zwiększonymi ratami kredytowymi.


W tej trudnej sytuacji znalazło się ok 2 mln rodzin. W związku z tym polski Rząd już w maju
zapowiadał, że chce zapewnić wsparcie rodzinom, które posiadają kredyt hipoteczny w złotych.
Proponował wówczas odważny plan, którego celem było ulżyć kredytobiorcom złotówkowym i
pomóc przejść ten trudny czas poniesionych stóp procentowych. Rząd nie pozostał bezczynny w tej
sytuacji, bowiem już przyjął pakiet różnych rozwiązań. Od 29 lipca 2022 r. obowiązuje ustawa o
finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom, która
zawiera przepisy o wsparciu kredytobiorców.


W ramach rządowych wakacji kredytowych możesz skorzystać z możliwości zawieszenia spłaty 8 rat.
Wakacje kredytowe mogą dotyczyć jednej umowy zawartej w złotych polskich w celu nabycia
nieruchomości przeznaczonej na zaspokojenie własnych potrzeb mieszkaniowych. To dwa z trzech
warunków skorzystania z wakacji kredytowych. Aby wnioskować o wakacje umowa kredytu
hipotecznego musi być zawarta przed 1 lipca 2022 r., a jego termin spłaty musi kończyć się co
najmniej po upływie 6 miesięcy od tej daty. Jeśli kredytobiorca korzysta już z wakacji kredytowych
uzgodnionych wcześniej z bankiem, a złoży wniosek o wakacje na mocy nowych przepisów, to termin
tych pierwszych wakacji skróci się z chwilą złożenia nowego wniosku u kredytodawcy.

Co ważne, to kredytobiorca decyduje w których miesiącach chce zawiesić kredyt. Jednak
maksymalnie można zawiesić:
-2 raty od 1 sierpnia do 30 września 2022 r.
-2 raty od 1 października do 31 grudnia 2022 r.
-4 raty w 2023 roku – po jednej racie w każdym z kwartałów


W okresie zawieszenia kredytobiorca nie jest zobowiązany do dokonywania płatności wynikających
z umowy. Nie płaci więc raty kapitałowo-odsetkowej. Jeśli jednak kredyt jest ubezpieczony, to będzie
ponosił w tym okresie opłaty z tytułu umowy ubezpieczenia. Ponadto okresu zawieszenia spłaty
kredytu nie wlicza się do okresu kredytowania. A to oznacza, że okres kredytowania przedłuża się
o miesiące, w których spłata kredytu była zawieszona.


Aby wystąpić o wakacje kredytowe, wystarczy złożyć wniosek: pisemnie, mailowo lub przez
bankowość elektroniczną, jeśli kredytodawca posiada taką funkcję. Wniosek składa się do banku,
który udzielił kredytu hipotecznego. Bank potwierdzi przyjęcie wniosku w ciągu 21 dni od daty jego
otrzymania. Wskaże przy tym okres, na który zawieszona została spłata kredytu a także wysokość
opłat, które trzeba uregulować z tytułu ubezpieczenia kredytu. Brak takiego potwierdzenia nie
wpływa na rozpoczęcie okresu zawieszenia. Natomiast środki „zaoszczędzone” w trakcie wakacji
kredytowych można wykorzystać do nadpłacenia kredytu hipotecznego lub na inny, dowolny cel.


Rządowe wsparcia dla posiadaczy kredytów hipotecznych nie ogranicza się tylko do wakacji
kredytowych. Kredytobiorcy, którzy np. stracą pracę mogą skorzystać z Funduszu Wsparcia
Kredytobiorców. Rozwiązania FWK skierowane są także dla kredytobiorców, którzy sprzedali
kredytowaną nieruchomość, a kwota uzyskana ze sprzedaży nie pokryła całego zobowiązania z tytułu
kredytu mieszkaniowego (promesa lub pożyczka na spłatę zadłużenia). Wsparcie wynosi do 2 tys. zł
miesięcznie przez 3 lata, co łącznie daje nawet 72 tys. zł. W celu uzyskania wsparcia, promesy lub
pożyczki na spłatę zadłużenia kredytobiorca powinien złożyć wniosek do kredytodawcy.


Zwrot wsparcia lub pożyczki rozpoczyna się po upływie 2 lat od wypłaty ostatniej raty wsparcia lub
pożyczki. Spłata udzielonego wsparcia dokonywana jest w 144 równych i nieoprocentowanych
ratach. W przypadku, gdy kredytobiorca bez opóźnienia spłaci 100 rat , pozostała część rat zwrotu
wsparcia lub pożyczki na spłatę zadłużenia zostanie umorzona.


Wsparcie lub pożyczka na spłatę zadłużenia mogą być przyznane, w przypadku wystąpienia jednej
z przesłanek:
– W dniu złożenia wniosku co najmniej jeden z kredytobiorców posiada status osoby bezrobotnej.
– Kredytobiorca ponosi miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego w wysokości
przekraczającej 50 proc. dochodów osiąganych miesięcznie przez jego gospodarstwo domowe.
– Miesięczny dochód jego gospodarstwa domowego, pomniejszony o miesięczne koszty obsługi
kredytu mieszkaniowego, nie przekracza 1.552,00 zł w przypadku gospodarstwa jednoosobowego
oraz 1.200,00 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym

Wsparcie oraz pożyczka na spłatę zadłużenia nie mogą być przyznane, gdy:
– Utrata zatrudnienia nastąpiła z winy kredytobiorcy.
– Umowa kredytu mieszkaniowego została wypowiedziana przed złożeniem wniosku o wsparcie lub
pożyczkę na spłatę zadłużenia.
– Za okres, w którym co najmniej jednemu z kredytobiorców przysługuje świadczenie z tytułu utraty
pracy wynikające z zawartej umowy ubezpieczenia spłaty kredytu, gwarantującej wypłatę
świadczenia na wypadek utraty pracy.
– W dniu złożenia wniosku kredytobiorca jest właścicielem innego mieszkania lub domu, lub był nim
w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
– Kredytobiorca posiada spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej lub posiadał takie prawo w ciągu ostatnich 6 miesięcy.
– Kredytobiorca posiada roszczenie o przeniesienie prawa własności lokalu mieszkalnego, domu
jednorodzinnego, spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego
w spółdzielni mieszkaniowej, lub miał takie roszczenie w ciągu ostatnich 6 miesięcy.

Ustawa określa także procedurę wyznaczenia zamiennika za WIBOR. Procedura zostanie zainicjowana
przez Komisję Nadzoru Finansowego we współpracy z Komitetem Stabilności Finansowej i
doprowadzi do zaproponowania nowego wskaźnika w uzgodnieniu. Finalnie minister właściwy do
spraw instytucji finansowych będzie mógł określić zamiennik w drodze rozporządzenia.

Ponadto w Biurze Rzecznika Finansowego uruchomiona została infolinia, poprzez którą każdy
zainteresowany może zwrócić się z pytaniem do eksperta lub zgłosić problem. Rzecznik wesprze także
konsumentów poprzez poradnik w sprawie wakacji kredytowych oraz Funduszu Wsparcia
Kredytobiorców, który pomoże uzyskać odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania i
wątpliwości dotyczące tych obszarów.

Z wakacji kredytowych, o które można wnioskować od 29 lipca, skorzystało już ponad 500 tys.
kredytobiorców. To pokazuje, jak ważne i potrzebne jest to rozwiązanie. Jestem przekonana, że
będzie to duże wsparcie dla rodzin, których obecnie raty kredytów hipotecznych szybują w górę.
Dostrzegamy problemy i natychmiast staramy się z nimi mierzyć. W walce z inflacją polski Rząd
wprowadza w życie odpowiednie rozwiązania, dzięki którym więcej pieniędzy zostanie w portfelach
Polaków.


Przypomnę, że funkcjonują już rozwiązania Tarczy Antyinflacyjnej oraz Tarczy Antyputinowskiej.
Oprócz tego Rząd postanowił również obniżyć i uprościć podatki w Polsce. Od 1 lipca 2022 r. stawka
podatku PIT spadnie z 17 % na 12 %, czyli o 5 pkt proc. Kwota wolna pozostanie na poziomie 30 tys.
zł, a próg podatkowy na poziomie 120 tys. zł. Jednocześnie wprowadzone zostanie odliczenie części
składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania dla niektórych przedsiębiorców. Ponadto
wprowadzone zostaną preferencje dla rodzin i dzieci, a samotni rodzice będą mogli rozliczyć się
wspólnie z dzieckiem i skorzystać z 1,5 kwoty wolnej, czyli 45 tys. zł. Dzięki tym zmianom zyska ponad
13 mln podatników, a po reformie, w kieszeniach Polaków zostanie dodatkowe 15 mld zł.


Wiem, że Polacy oczekują szybkich i konkretnych rozwiązań. Trudno nie widzieć jak rosnąca inflacja
pochłania ich ciężko zarobione pieniądze. My widzimy i dlatego proponujemy szerokie wsparcie dla
polskich rodzin.